Zaległości finansowe pracodawców

Category: porady prawne 15 0

Polskie prawo nakłada na pracodawcę konieczność wypłacania wynagrodzeń w terminie. Rynkowa sytuacja różnych przedsiębiorstw jest jednak różna, w sytuacji zaś, gdy budżet firmy uzależniony jest od kontrahentów zewnętrznych i przelewów przez nich dokonywanych, zdarza się, że pracodawca nie ma środków finansowych na pokrycie zobowiązań względem pracowników. Z punktu widzenia osoby zatrudnionej przyczyny zaległości nie są jednak istotne.
Przepisy są jednoznaczne: pracownik ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia i to otrzymywania go w terminie. Zgodnie z obowiązującymi normami, powinna to być wypłata realizowana comiesięcznie, w terminie stałym i określonym wcześniej w zawartej z pracownikiem umowie. Jeśli tak się nie dzieje, bądź środki wypłacane pracownikowi nie stanowią całej kwoty zgodnej z umową, pracownik ma możliwość złożenia skargi do Państwowej Inspekcji Pracy. Urząd ma na jej rozpatrzenie 30 dni, w czasie których powinien przeprowadzić odpowiednią kontrolę w przedsiębiorstwie i nakazać wypłatę zaległości.
Warto jednak wcześniej o wypłatę wynagrodzenia się upomnieć, najlepiej drogą pisemną, najlepiej też listem poleconym z potwierdzeniem odebrania przesyłki. W wezwaniu powinien znaleźć się spodziewany termin uregulowania zaległości oraz informacja o podjęciu dalszych kroków prawnych w przypadku nie zastosowania się pracodawcy do upomnienia.
Jeśli pracodawca do wytycznych Państwowej Inspekcji Pracy się nie zastosuje, pracownik może zwrócić się z prośbą o pomoc do sądu pracy. W sądzie nie ponosi żadnych kosztów, podobnie jak w Państwowej Inspekcji Pracy. Przy pozytywnej reakcji PIP-u przy interwencji, sprawa sądowa na pewno zakończy się wyrokiem korzystnym dla pracownika.
Składając wniosek, warto przedstawić też rachunek do umowy, który będzie dla sądu dowodem, że pracodawca potwierdza wykonanie pracy. Jeśli nie jest to umowa cywilnoprawna i nie wystawiono do niej rachunku, sąd jest wówczas zobligowany do przeprowadzenia pełnego postępowania dowodowego. Sąd na podstawie powyższego może wydać nakaz zapłaty, zaś w przypadku dalszej opieszałości ze strony pracodawcy, o pomoc zwrócić się do komornika o pomoc w odzyskaniu należności.
Płacenie wynagrodzenia z opóźnieniem lub nieopłacanie go w ogóle jest naruszeniem obowiązków pracodawcy. Taka sytuacja pozwala także pracownikowi natychmiast, bez zachowania okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowę.

Related Articles

Add Comment