Usługi radcy prawnego

Zawód radcy prawnego związany jest z wykonywaniem szeregu czynności z zakresu pomocy prawnej. Pomoc ta obejmuje w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, reprezentację klientów w postępowaniach przed sądami, organami administracji państwowej i samorządowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym. Prócz tego radca prawny w ramach pomocy prawnej zajmuje się sporządzaniem umów cywilnoprawnych, pozwów, pism procesowych, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg oraz skarg kasacyjnych.

Odszkodowania i zadośćuczynienia
Usługi radcy prawnego obejmują wykonywanie czynności z zakresu prawa cywilnego takie jak prowadzenie spraw o odszkodowanie czy zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. O odszkodowanie może ubiegać się osoba, która poniosła szkodę majątkową i domaga się jej naprawienia przez osobę odpowiedzialną za jej powstanie. Zadośćuczynienie przysługuje natomiast tym, którzy doznali krzywdy, a więc ponieśli szkodę niemajątkową.

Umowy cywilnoprawne
Radca prawny zajmuje się także obsługą prawną związaną z opracowywaniem projektów umów cywilnoprawnych. Do najpopularniejszych z nich należą umowy sprzedaży przedwstępne i przyrzeczne, umowy zarządzania nieruchomościami, umowy najmu, dzierżawy oraz kwestie związane z ustanowieniem ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach oraz zabezpieczeń na nieruchomościach takich jak hipoteka czy przewłaszczenie na zabezpieczenie.

Spory sądowe
Niewątpliwie jednym z podstawowych zadań radcy prawnego jest reprezentowanie stron przed sądami, jak również uczestniczenie w sporach pozasądowych, w tym w sporach z organami administracji publicznej. Zakresem działalności radcy prawnego objęte są spory sądowe związane z zagadnieniami prawa cywilnego, w tym rodzinnego i spadkowego, jak również prawa handlowego i gospodarczego czy prawa upadłościowego i naprawczego.

Spory rodzinne i spadkowe
Radca prawny pomaga także w sporządzaniu umów małżeńskich, jak również zajmuje się podziałem majątku wspólnego czy regulacją kwestii majątkowych wynikających z przepisów prawa rodzinnego. Do zakresu jego działalności należą także sprawy rozwodowe oraz alimentacyjne, w tym reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w celu uzyskania zgody sądu na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletnich. Ponadto radca prawny prowadzi sprawy związane z prawem spadkowym, a więc sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dziale spadku czy otwarcie i ogłoszenie testamentu.

Spory pracownicze
Radca prawny może specjalizować się także w reprezentowaniu interesów pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych. W zakres świadczonych usług wchodzą czynności takie jak prowadzenie spraw o ustalenie stosunku pracy, pomoc w przypadku bezprawnego zwolnienia z pracy bez względu na formę oraz prowadzenie spraw o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę. Z usług radcy prawnego mogą skorzystać także osoby ubiegające się o zadośćuczynienie czy odszkodowanie z tytułu mobbingu i dyskryminacji.

Jeżeli potrzebujesz porady fachowca zajrzyj na kancelariamarczak.pl.

Related Articles

Add Comment