Jak się rozwieść z hazardzistą?

Category: kancelaria adwokacka 1 550 0

Jest wiele sytuacji, w przypadku których możliwe jest orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie którejkolwiek ze stron. Zdarza się jednak, że ze względu na uwarunkowania nie pozwalają na taki komfort. Jedną z tego typu sytuacji może być rozwód z osobą uzależnioną od hazardu. Orzeczenie o winie ma bowiem znaczenie ze względu na obowiązek alimentacyjny małżonków, warto zatem w niektórych sytuacjach podjąć trud uregulowania tej kwestii.
Samo postępowanie rozwodowe, gdzie jedna ze stron wnioskuje o uznanie winy współmałżonka ze względu na uzależnienie od hazardu, nie różni się zasadniczo od innych postępowań rozwodowych. Tylko w sytuacji, gdy współmałżonek kwestionuje zasadność stawianych zarzutów, niezbędne okaże się przedstawienie dowodów potwierdzających tę tezę. Zgromadzenie ich jest dość łatwe. Mogą to być bowiem wezwania do zapłaty, wydruki z historii przeglądarek internetowych, jeśli uzależnienie znajdowało swoje ujście w kasynach on-line, zeznania świadków, wyciągi z kont bankowych.
W takiej sytuacji, prócz ustalenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, należy przeprowadzić także podział majątku oraz zabezpieczyć interesy przed zgubnymi skutkami uzależnienia partnera. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ustala się, że oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku. Z ważnych powodów jednakże można domagać się, aby sąd ustalił, w jakim stopniu każda ze stron przyczyniła się do powstania tego majątku. Określając te udziały, sąd pod uwagę bierze również wkład pracy w wychowanie dzieci oraz prowadzenie gospodarstwa domowego.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje także kwestię powstałych długów. Warto zająć się tym tematem jeszcze w trakcie trwania małżeństwa, gdyż sprawy rozwodowe często przeciągają się w czasie, uzależnienie zaś może prowadzić do powstawania coraz większych długów, które w przypadku wspólnoty majątkowej, są długami obojga małżonków.
Zgodnie z artykułem 41, jeśli małżonek zaciąga zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może domagać się zwrotu od obojga partnerów. Jednakże, gdy takiej zgody nie ma, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub innych dochodów, na przykład z tytułu praw autorskich. Warto pomyśleć zatem, jeszcze w czasie trwania małżeństwa – zwłaszcza, że sprawa rozwodowa może trwać dłużej – o ustaleniu rozdzielności majątkowej. Pomocne może okazać się również złożenie oświadczenia w kancelarii notarialnej, w którym jasno sprecyzowane zostanie, iż współmałżonek jest osobą uzależnioną, w związku z czym małżonek uchyla się od zgody na zaciąganie przez niego zobowiązań finansowych. Oświadczenie może złożyć również sam uzależniony, żądając, by nie dopuszczano go do udziału w grach hazardowych i nie umożliwiano zaciągania długów.
Kasyna z zasady takie oświadczenia respektują, nie chcą mieć bowiem kłopotów prawnych. Niestety, jest to forma bezskuteczna w przypadku niedużych salonów gier oraz kasyn internetowych. Lepiej zatem, by oświadczenie złożył małżonek nieuzależniony, aby zabezpieczyć swoje interesy.

Related Articles

Add Comment