Prawo budowlane

Category: porady prawne 204 0

Prawo konstytucyjne, cywilne, karne i administracyjne to podstawowe gałęzie obowiązującego prawa. Każda z nich reguluje inny zakres spraw dotyczących relacji panujących w państwie. Stosunki między administracją państwową a obywatelami normuje prawo administracyjne. Ta dziedzina prawa obejmuje wiele zagadnień. Stąd istnieją różne źródła prawa administracyjnego. Do najważniejszych należą kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o systemie oświaty oraz prawo budowlane. Każde z nich zawiera przepisy odnoszące się do osobnego działu administracji publicznej.
Prawo budowlane to ustawa, której przepisy dotyczą zagadnień z zakresu szeroko pojętej budowy obiektów. Obejmuje nie tylko normy związane z ich projektowaniem i budowaniem, ale też nadzorowaniem, a nawet rozbiórką. Stanowi też podstawę wszystkich działań organów administracyjnych w zakresie spraw związanych z budową.

Kodeks budowlany obejmuje jedenaście rozdziałów. Znajdują się w nim przepisy, szczegółowo regulujące poszczególne etapy budowania obiektów. Dlatego obowiązkiem każdego inwestora jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym, zanim jeszcze przystąpi do prac budowlanych. Część z nich wymaga bowiem zgody urzędników. W ustawie znajdują się informacje, w których przypadkach trzeba uzyskać pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy tylko ją zgłosić do odpowiedniego urzędu. Wyszczególniono też sytuacje, w których zgoda nie jest wymagana. Normy prawa budowlanego określają też warunki, jakie musi spełniać działka budowlana, aby można było na niej rozpocząć prace. Ustawa dokładnie reguluje proces całej budowy, aż po oddanie obiektu do użytku, a potem i jego dalsze utrzymanie we właściwym stanie. Również wyburzanie budynków musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego prawo budowlane normuje też proces rozbiórki wszelkiego rodzaju obiektów budowlanych. Definiuje też pojęcie katastrofy budowlanej i sposób postępowania, gdy do niej dojdzie, zarówno w trakcie prac, jak i po ich zakończeniu. W kodeksie budowlanym znajdują się też regulacje, dotyczące obowiązków i praw przysługujących osobom zatrudnionym na budowach. Część przepisów ustawa poświęca właścicielom firm budowlanych oraz osobom prowadzącym jakąkolwiek działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Podkreśla wagę posiadania wszystkich niezbędnych uprawnień. Kładzie też  nacisk na konieczność przestrzegania w trakcie robót budowlanych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchylanie się od takich obowiązków grozi, przewidzianym w ustawie, pociągnięciem do odpowiedzialności karnej.

Kodeks budowlany wyjaśnia też znaczenie podstawowych terminów, jakie obowiązują w budownictwie. To konieczne, gdyż różnice w rozumieniu niektórych pojęć w języku potocznym a fachowym bywają niekiedy ogromne.
Ustawę prawo budowlane zmieniano już wiele razy. Ostatnią nowelizację wprowadzono latem 2015 roku. Jej głównym zamiarem było ograniczenie biurokracji, a tym samym czasu potrzebnego na załatwienie wszystkich dokumentów, niezbędnych do tego, by rozpocząć budowę.

Related Articles

Add Comment