Na co zwrócić uwagę pisząc podanie o wszczęcie postępowania

Category: porady prawne 24 0

Postępowanie administracyjne – zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego może być wszczęte z urzędu bądź na wniosek strony. Wszczęcie postępowania z urzędu nie wymaga złożenia żadnego wniosku, bo to organ administracji publicznej mając uzasadnione podstawy wszczyna owe postępowanie, przy czym w takiej sytuacji organ zobowiązany jest zawiadomić każdą ze stron o takim wszczęciu postępowania.
Natomiast w przypadku wszczęcia postępowania administracyjnego na wniosek strony – jak sama nazwa wskazuje – konieczny jest odpowiedni wniosek lub innymi słowy podanie. Zaznaczmy, że pojęć tych używamy zamiennie, jednak w KPA używane jest określenie „podanie”. Pod pojęciem podania należy rozumieć wszelkie pisma, którymi obywatel zwraca się do organu administracji publicznej z żądaniem podjęcia przez ten organ określonych czynności.
Pamiętajmy o tym, że prawo administracyjne to nie tylko uregulowania zawarte w Kodeksie Postępowania Administracyjnego. W jego skład wchodzi bardzo dużo ustaw, rozporządzeń jako aktów wykonawczych regulujących poszczególne dziedziny prawa administracyjnego – jest to tzw. materialne prawo administracyjne. Jako przykłady można wymienić np. prawo budowlane, prawo o ruchu drogowy, prawo oświatowe  i wiele innych. Wszystkie te zagadnienia należą do części szczególnej prawa administracyjnego. Nawet zwracając się do organu o wydanie nowego dowodu osobistego wszczynamy w ten sposób procedurę postępowania administracyjnego, bo dowody osobiste, zmiana imienia czy nazwiska, rejestracja samochodu to także obszary z zakresu uregulować prawa administracyjnego.
W każdej sytuacji jeśli żądamy od organu administracji publicznej określonego zachowania powinniśmy wystąpić z wnioskiem, którego treść powinna zawierać informacje wskazane w Kodeksie. Pamiętać należy o tym, aby wpisać miejscowość i datę sporządzenia wniosku czy innymi słowy – podania, trzeba dokładnie określić osobę składającą podanie oraz organ, do którego podanie kierujemy. Ponadto należy opisać sprawę w jakiej to składamy podanie i czego poprzez jego wniesienie oczekujemy od organu. Dobrze byłoby na wstępie podania powołać się na podstawę prawną, która upoważnia nas do złożenia takiego pisma. Na koniec należy pamiętać o tym, że podanie powinno być podpisane przez osobę je wnoszącą. Gdy w danej sprawie posiadamy jakieś inne dokumenty i które chcemy bądź musimy dołączyć do podania, wymieniamy je pod zapisem: „załączniki”.
Warto pamiętać, że jeśli podanie składamy osobiście to powinniśmy poprosić osobę przyjmującą od nas podanie o wydanie potwierdzenia złożenia podania. Będzie to dla nas swego rodzaju dowód na to, że podjęliśmy określone działania.

Related Articles

Add Comment