Jak skutecznie odwołać się od decyzji obszarowej przyznającej płatność w pomniejszonej wysokości?

Category: porady prawne 2 274 0

Coraz większa ilość rolników, którzy korzystają z dopłat unijnych, które dystrybuuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, skarży się na obniżanie im płatności obszarowych w 2015 roku. Najczęściej obniżenia te wynikają z zastosowania dla nich mechanizmu powierzchni udowodnionej do działek rolnych, do powierzchni maksymalnego kwalifikowanego obszaru. Sytuacja ta wynika z przepisów unijnych, które nakazują jednoznacznie ARiMR, jako agencji płatniczej opieranie swoich decyzji na ustaleniach zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli. Każdy kraj unijny jest zobligowany do przeprowadzania kontroli administracyjnej wszystkich wniosków o przyznanie płatności składanych w danym roku.

ARiMR posługuje się przy tym wyspecjalizowanym systemem komputerowym, który bazuje na ortofotomapach w skali 1:10 000. Są to bardzo dokładne zdjęcia, na których można działki mierzyć swobodnie z odległością do dwóch metrów. Co roku, Agencja dokonuje takich pomiarów i ustala swoje powierzchnie ewidencyjno-gospodarcze właśnie dzięki wyraźnym liniom upraw na konkretnych polach należących do danego rolnika. Poza tym, w przypadku losowo wybranych przez system rolników, dokonywane są również kontrole na miejscu. Są one przeprowadzane przez wyspecjalizowanych inspektorów terenowych, którzy nie tylko dokonują pomiaru działek za pomocą GPS, ale również sprawdzają dokładnie rośliny, które faktycznie zasiane są na danym polu. Z takiej kontroli inspektorzy sporządzają protokoły z czynności kontrolnych, a także wykonują wiele kolorowych fotografii.

Następnie, protokoły z kontroli są weryfikowane i porównywane z treścią wniosku o przyznanie płatności oraz z załącznikami graficznymi wyrysowanymi przez beneficjenta, które stanowią integralną część wniosku. Następnie, ustalana jest uprawniona do płatności powierzchnia i wydawana jest przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzja o przyznaniu płatności w całości lub w pomniejszonej kwocie. Często przedeklarowanie przez rolnika powierzchni związane jest również z różnego rodzaju sankcjami, które znacznie obniżają płatność. Oczywiście, od takiej decyzji zawsze można wnieść odwołanie do organu II instancji, w tym wypadku do oddziału regionalnego ARiMR. Takie odwołanie zawsze wnosi się za pośrednictwem organu I instancji. Wielu rolników zastanawia się nad tym, w jaki sposób można uzasadnić takie odwołanie. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego z 1960 r., wystarczy aby w odwołaniu od konkretnej decyzji napisać po prostu, że się z nią nie zgadza. Najlepszym wyjściem, jest jednak przedstawienie jakichkolwiek dowodów na poparcie naszych twierdzeń. Mogą być to na przykład aktualne pomiary dokonane przez uprawnionego geodetę. ARiMR zawsze zmuszona jest do ponownego rozpatrzenia całego materiału dowodowego zgromadzonego w danej sprawie. Niejednokrotnie okazuje się, że konieczne jest wysłanie na pole kontroli na miejscu, aby potwierdzić powierzchnię PEG. Zawsze warto jest się odwołać, ponieważ nic to beneficjenta nie kosztuje, a rzadko kiedy nowe rozstrzygnięcie jest mniej korzystne od tego pierwotnego.

Related Articles

Add Comment